Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten, verkoop en/of verlening van rechten door Vidyme B.V. (KvK-nummer 62032186; Handelsnaam ImpactYou), hierna: Vidyme, en iedere verklaring van Vidyme tot een Overeenkomst.

In deze algemene voorwaarden wordt met Opdrachtgever bedoeld iedere (rechts)persoon en vennootschap met wie een Overeenkomst tot stand is gebracht en iedere (rechts)persoon en vennootschap tot wie een verklaring tot een Overeenkomst is gericht.

Algemene bepalingen

Artikel 1 – Overeenkomst

1.1. Ieder aanbod van Vidyme geschiedt vrijblijvend. Ieder aanbod van Vidyme is gedurende 14 kalenderdagen geldig, tenzij in het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Vidyme schriftelijk is verlengd.
1.2. Indien door Vidyme een aanbod is gedaan, komt een Overeenkomst uitsluitend tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Vidyme of door medewerking van de Opdrachtgever aan uitvoering van een opdracht of een bestelling van de Opdrachtgever door Vidyme. Uitsluitend het aanbod van Vidyme respectievelijk de facturen van Vidyme voor de uitvoering van de opdracht of de bestelling wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.
1.3. Indien door Vidyme geen aanbod is gedaan, komt een Overeenkomst uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht of een bestelling van de Opdrachtgever door Vidyme. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht of de bestelling door Vidyme respectievelijk de facturen van Vidyme voor de uitvoering van de opdracht of de bestelling wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.
1.4. In een aanbod en/of de Overeenkomst voorkomende fouten of omissies zijn geen onderdeel van het aanbod respectievelijk de Overeenkomst. Niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte (algemene) informatie maakt in geen geval deel uit van het aanbod en/of de Overeenkomst.
1.5. Indien de Overeenkomst verband houdt met verlening van diensten, levering van zaken en/of verstrekking van en/of verlening van toegang tot software door derden, is de Opdrachtgever verplicht Vidyme daarvan vóór het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de betrokken derden.
1.6. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen eerst geldig zijn nadat die wijzigingen respectievelijk aanvullingen door Vidyme en de Opdrachtgever gezamenlijk schriftelijk zijn vastgelegd of door Vidyme schriftelijk zijn bevestigd.
1.7. Vidyme is gerechtigd tot eenzijdige gehele of gedeeltelijke beëindiging van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, gehele of gedeeltelijke opschorting met onmiddellijke ingang van de uitvoering van de Overeenkomst en schadevergoeding indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:

1.7.1. een aan de Opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) voortvloeiende verplichtingen;
1.7.2. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan de Opdrachtgever strekkend verzoek;
1.7.3. de indiening van een tot faillietverklaring van de Opdrachtgever strekkend verzoek;
1.7.4. handelingsonbekwaamheid van de Opdrachtgever;
1.7.5. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Opdrachtgever;
1.7.6. conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de Opdrachtgever;
1.7.7. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de Opdrachtgever strekkend besluit;
1.7.8. overdracht van één of meer (certificaten van) aandelen in de Opdrachtgever aan anderen dan de houder(s) bij het tot stand komen van de Overeenkomst;
1.7.9. fusie of splitsing van de Opdrachtgever.
1.8. De Opdrachtgever is verplicht Vidyme onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van iedere in artikel 1.7 bedoelde gebeurtenis.
1.9. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk (geldig) worden opgezegd, ontbonden en beëindigd.
1.10. Opzegging, ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst en opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst verplichten Vidyme in geen geval tot enige (schade)vergoeding.
1.11. In geval van opzegging, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst vallen betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever die verband houden met voordien door de Opdrachtgever ontvangen prestaties niet onder een ongedaanmakingsverplichting. Die betalingsverlichtingen zijn vanaf de opzegging, ontbinding respectievelijk beëindiging onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 2 – Vergoedingen

2.1. Door Vidyme kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere overheidsheffingen en andere aan derden verschuldigde vergoedingen, en exclusief kosten van vervoer, verzending, opslag en verzekering.
2.2. Vidyme heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven (met onmiddellijke ingang) te wijzigen met inachtneming van de prijsindexcijfers van overige zakelijke diensten (CBS) en wijzigingen van prijzen en tarieven die Vidyme voor de uitvoering van de Overeenkomst aan derden verschuldigd is. Wijzigingen van overeengekomen prijzen en tarieven tasten de Overeenkomst overigens niet aan.
2.3. De Opdrachtgever is verplicht verschuldigde vergoedingen binnen 30 kalenderdagen na de facturering aan Vidyme te betalen op de door Vidyme bepaalde wijze. Vidyme heeft het recht tussentijds en periodiek te factureren.
2.4. Indien en voor zover de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever over die vergoedingen de wettelijke rente aan Vidyme verschuldigd en verplicht de werkelijke kosten van alle handelingen in en buiten rechte tot verkrijging van die vergoedingen (met inbegrip van niet geliquideerde proceskosten en gerechtskosten) aan Vidyme te vergoeden.
2.5. De Opdrachtgever heeft niet het recht betalingsverplichtingen op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Vidyme. De Opdrachtgever heeft niet het recht de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de Opdrachtgever in verzuim is.
2.6. De Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Vidyme voorschot ter hoogte van naar verwachting aan Vidyme verschuldigde vergoedingen te betalen. Indien voorschot niet op eerste verzoek van Vidyme wordt betaald, heeft Vidyme het recht de uitvoering van uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Artikel 3 – Voorbehoud van eigendom en rechten

3.1. Overdracht van zaken en verlening van rechten geschiedt onder de opschortende voorwaarde van betaling door de Opdrachtgever van de voor de zaken respectievelijk de rechten en niet correcte uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever aan Vidyme verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 2.4 verschuldigde vergoedingen. De Opdrachtgever is tot de volledige betaling niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken en rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 3.1 bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden (waaronder beoogde rechtverkrijgenden) van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

Artikel 4 – Intellectuele eigendom

4.1. Alle (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle op grond van de Overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke analyses, databankontwerpen en -structuren, documentatie, methoden, modellen, rapporten, software, technologieën, uitvindingen en andere voortbrengselen, hierna: Voortbrengselen, behoren uitsluitend toe aan Vidyme en/of haar licentiegever(s). De Opdrachtgever zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De Opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op Voortbrengselen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
4.2. Voortbrengselen en daarin vervatte informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van Vidyme en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 7.1, eerste zin, geldt. De Opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.
4.3. Vidyme heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen. De Opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken.
4.4. Indien en voor zover Vidyme op grond van de Overeenkomst Voortbrengselen voor gebruik verstrekt en/of toegankelijk maakt is het gebruiksrecht niet exclusief en beperkt tot eigen gebruik van de verstrekte respectievelijk toegankelijk gemaakte drager(s) van de Voortbrengselen voor de duur en het doel waarvoor de Voortbrengselen zijn verstrekt respectievelijk toegankelijk gemaakt. Het gebruiksrecht is niet vatbaar voor overdracht en vervalt onmiddellijk door gebruik van de Voortbrengselen in strijd met de rechten van de Vidyme en/of haar licentiegever(s), de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) en/of het toepasselijke recht. De Opdrachtgever verkrijgt door de Overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom.
4.5. Indien en voor zover Vidyme op grond van de Overeenkomst Voortbrengselen voor gebruik verstrekt en/of toegankelijk maakt, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan derden toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door derden gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel 4.5 bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de Opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door Vidyme te verzoeken die aan de Opdrachtgever te verstrekken.
4.6. Onverminderd artikel 5 zal Vidyme de Opdrachtgever vrijwaren van vorderingen op grond van rechten van intellectuele eigendom van derden met betrekking tot gebruik van Voortbrengselen door de Opdrachtgever volgens de Overeenkomst, indien de Opdrachtgever Vidyme onmiddellijk schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandeling ervan volledig aan Vidyme overlaat en instructies van Vidyme te dezen opvolgt. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien Voortbrengselen door een ander dan Vidyme zijn gewijzigd. Indien schending van rechten van intellectuele eigendom door gebruik van Voortbrengselen door de Opdrachtgever volgens de Overeenkomst in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door Vidyme onherroepelijk wordt erkend, zal Vidyme hetzij de betrokken Voortbrengselen van de Opdrachtgever terugnemen tegen (terug)betaling van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, hetzij de Opdrachtgever in staat stellen het gebruik van de betrokken Voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de Overeenkomst voort te zetten. Vidyme is niet in andere en/of verder strekkende zin aansprakelijk en/of verplicht de Opdrachtgever te vrijwaren.
4.7. De Opdrachtgever is verplicht Vidyme te vrijwaren van vorderingen van derden met betrekking tot gebruik van door de Opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen op grond van rechten van intellectuele eigendom, alle uit die vorderingen voortvloeiende verplichtingen van Vidyme als haar eigen verplichtingen na te komen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Vidyme te vergoeden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. Vidyme kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan Vidyme toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Vidyme toe te rekenen tekortkomingen worden in geen geval beschouwd:

5.1.1. onrechtmatig handelen en/of nalaten van hulppersonen;
5.1.2. gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, (data)communicatievoorzieningen, (data)opslagvoorzieningen, netwerk(voorziening)en en/of software van derden;
5.1.3. gebruik van van de Opdrachtgever en/of derden afkomstige onjuiste en/of onvolledige informatie, met inbegrip van data;
5.1.4. gedragingen op grond van aanwijzingen en/of beslissingen van de Opdrachtgever; en,
5.1.5. verzending van informatie en/of verklaringen langs elektronische weg.
5.2. Vidyme is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die geheel of ten dele gevolg zijn van handelen of nalaten van de Opdrachtgever, zoals gebruik van op grond van de Overeenkomst geleverde en/of in gebruik gegeven zaken en gebruik van op grond van de Overeenkomst verstrekte en/of toegankelijke software in strijd met de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden).
5.3. Aansprakelijkheid van Vidyme kan uitsluitend ontstaan, nadat de Opdrachtgever Vidyme onmiddellijk na de levering en/of de verlening van de dienst of, in geval van een daarbij niet waarneembare tekortkoming, onmiddellijk na het constateren van de tekortkoming schriftelijk deugdelijk in gebreke heeft gesteld en Vidyme gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.
5.4. Iedere verplichting van Vidyme tot vergoeding van schade is beperkt tot directe vermogensschade tot:

5.4.1. indien in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding een vergoeding op grond van een aansprakelijkheidsverzekering van Vidyme wordt betaald, het bedrag van die vergoeding, vermeerderd met het eigen risico krachtens die verzekering; of,
5.4.2. indien in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding geen vergoeding op grond van een aansprakelijkheidsverzekering van Vidyme wordt betaald, ten hoogste een bedrag van 50% van de feitelijke betaalde vergoeding betaald door de Opdrachtgever aan Vidyme gedurende het vorige volledige kalenderjaar als onderdeel van de geleverde en/of verlengde dienst, of in geval geen diensten in het vorige volledige kalanderjaar zijn geleverd, het totaal van betaalde vergoedingen gedurende de eerste 6 maanden van de geleverde en/of verlengde dienst.
5.5. Gevolgschade, schade van derden, gemis van financieel voordeel, en (negatieve) gevolgen van gedragingen op grond van adviezen, analyses, verwachtingen en waarderingen zijn in geen geval directe vermogensschade in de zin van artikel 5.4.
5.6. Indien en voor zover de Overeenkomst door (werknemers en/of andere hulppersonen van) Vidyme in door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde gebouwen wordt uitgevoerd en/of met door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de Opdrachtgever tegenover (die werknemers en andere hulppersonen van) Vidyme de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bedoelde verplichting en aansprakelijkheid.
5.7. De Opdrachtgever staat er voor in dat gebruik van in het kader van de Overeenkomst door of namens de Opdrachtgever aan Vidyme verstrekte gegevens, het verwerken van die gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.8. De Opdrachtgever is verplicht Vidyme te vrijwaren van vorderingen van derden, met inbegrip van werknemers, hulppersonen en afnemers van de Opdrachtgever, privacy-belanghebbenden en houders van rechten van intellectuele eigendom, die voortvloeien uit en/of verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst en/of gebruik van op grond van de Overeenkomst geleverde zaken en/of verleende diensten, alle uit die vorderingen voortvloeiende verplichtingen van Vidyme als haar eigen verplichtingen na te komen en uit die vorderingen voortvloeiende schade volledig aan Vidyme vergoeden.
5.9. Aansprakelijkheid van Vidyme voor tekortkomingen van hulppersonen en gebreken in van derden betrokken zaken en software is beperkt volgens de artikelen 5.1 tot en met 5.8 en aansprakelijkheid van de betrokken derde(n) jegens Vidyme.
5.10. Door Vidyme bij de Overeenkomst betrokken derden hebben het recht zich op de artikelen 5.1 tot en met 5.9 te beroepen.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Indien Vidyme door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele op schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Vidyme door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen.
6.2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot uitvoering of ontbinding van de Overeenkomst indien Vidyme door overmacht (tijdelijk of blijvend) niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren.
6.3. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van toeleveranciers en/of andere hulppersonen van Vidyme, productiestoringen, (data)communicatiestoringen, netwerkstoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

Artikel 7 – Vertrouwelijke informatie en non-concurrentie

7.1. De Opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door Vidyme verstrekte, van Vidyme betrokken en uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door Vidyme als zodanig is aangeduid.
7.2. De Opdrachtgever zal tijdens de Overeenkomst en gedurende één jaar vanaf het einde van de Overeenkomst noch direct noch indirect diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten van Vidyme opdragen aan en/of afnemen van werknemers en (andere) bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen van Vidyme.

Artikel 8 – Varia

8.1. De Opdrachtgever wordt in het kader van (de totstandkoming van) de Overeenkomst geacht niet te handelen voor doeleinden buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit.
8.2. De Opdrachtgever zal Vidyme op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de Opdrachtgever en Vidyme onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de Opdrachtgever.
8.3. Onder Overeenkomst wordt mede verstaan iedere deelovereenkomst en iedere voortbouwende overeenkomst tot verlening van diensten en/of verkoop en/of verlening van rechten door Vidyme.
8.4. Uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever zijn niet vatbaar voor overdracht. Derden kunnen geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen.
8.5. De Opdrachtgever is door schending van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) onmiddellijk vanaf de schending in verzuim.
8.6. Vorderingen van de Opdrachtgever zijn niet vatbaar voor overdracht en vervallen, onverminderd artikel 6:89 BW, door verloop van 12 maanden na (de aanvang van) de oorzaak ervan.
8.7. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht heeft rechtsmacht en is in eerste instantie uitsluitend bevoegd ten aanzien van uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen.
8.8. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden kunnen uitsluitend gelden indien die schriftelijk door Vidyme zijn vastgelegd of aanvaard. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
8.9. Indien en voor zover door Vidyme gebruikte niet Nederlandstalige versies van deze algemene voorwaarden verschillen van de door Vidyme gebruikte Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden, geldt uitsluitend de Nederlandstalige versie.
8.10. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg.

Dienstverlening en verkoop van zaken

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening en verkoop van zaken” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst strekt tot verlening van diensten door en/of verkoop van zaken door Vidyme, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen in het hoofdstuk “Ontwikkeling, gebruik en onderhoud van software”.

Artikel 9 – Algemeen

9.1. De Opdrachtgever is verplicht in de door Vidyme bepaalde vorm alle informatie die van belang is of van belang kan zijn voor (de uitvoering van) de Overeenkomst, met inbegrip van in acht te nemen regelgeving en normen, die specifiek gelden voor de Opdrachtgever en/of het onderwerp van de Overeenkomst, tijdig aan Vidyme te verstrekken.
9.2. De Opdrachtgever is verplicht voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke en/of door Vidyme voorgeschreven handelingen voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst te volbrengen.
9.3. Door Vidyme kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan Vidyme bekende informatie vastgesteld en zullen door Vidyme zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar vormen geen essentieel onderdeel van de Overeenkomst. Overschrijding van termijnen door Vidyme is in geen geval een toerekenbare tekortkoming. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na de totstandkoming van de Overeenkomst buiten de macht van Vidyme ingetreden omstandigheden.
9.4. De Opdrachtgever is verplicht zaken en diensten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien geen termijnen zijn overeengekomen, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Vidyme af te nemen.
9.5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Vidyme het recht de uitvoering van de volgende fase(n) uit te stellen totdat de Opdrachtgever (de uitvoering van) de voorafgaande fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 10 – Verlening en afname van diensten

10.1. De Overeenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW. De artikelen 7:401 tot en met 7:412 BW zijn van toepassing voor zover deze algemene voorwaarden daarvan niet afwijken.
10.2. Indien geen duur van de Overeenkomst is overeengekomen en de Overeenkomst niet door volbrenging eindigt, geldt de Overeenkomst voor onbepaalde duur. Indien een bepaalde duur is overeengekomen of de Overeenkomst door volbrenging eindigt, is de Overeenkomst niet vatbaar voor (voortijdige) opzegging door de Opdrachtgever.
10.3. Vidyme is verplicht de Overeenkomst naar beste kunnen en met zorg uit te voeren, aan de hand van afspraken en procedures indien en voor zover die schriftelijk door Vidyme zijn aanvaard. De Overeenkomst houdt uitsluitend een inspanningsverplichting van Vidyme in.
10.4. Vidyme heeft het recht diensten onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren. Aanvaarding van beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden door Vidyme in dat kader geschiedt mede namens de Opdrachtgever.
10.5. Vidyme is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen, indien Vidyme die verplichting bij de Overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de Opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. Vidyme is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de Overeenkomst beïnvloeden. De Opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de Overeenkomst beïnvloeden, aan Vidyme een door Vidyme op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.
10.6. De Opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst door Vidyme. Indien is overeengekomen dat Vidyme diensten buiten een onderneming van Vidyme verleent is de Opdrachtgever verplicht voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde toegang te verlenen en voorzieningen (zoals energie, (data)communicatievoorzieningen en netwerken) ter beschikking te stellen.
10.7. Indien voor diensten van Vidyme zaken van de Opdrachtgever en/of derden worden gebruikt, zijn die zaken niet vatbaar voor overdracht en is de Opdrachtgever niet gerechtigd die zaken te wijzigen, te verkopen, te verhuren, aan derden in gebruik te geven en/of voor derden toegankelijk te maken. De Opdrachtgever is verplicht die zaken en vervangende zaken voor Vidyme toegankelijk en voor de diensten van Vidyme geschikt te houden.
10.8. Indien en voor zover voor diensten van Vidyme op grond van de Overeenkomst door Vidyme niet op grond van koop zaken in gebruik worden gegeven, is de Overeenkomst een bruikleenovereenkomst in de zin van artikel 7A:1777 BW. De artikelen 7A:1780, 7A:1789 en 7A:1790 BW zijn niet van toepassing. De Opdrachtgever is niet gerechtigd die zaken te wijzigen, te verkopen, te verhuren, aan derden in gebruik te geven, voor derden toegankelijk te maken, door derden te laten onderhouden en/of buiten het kader van de diensten van Vidyme te gebruiken. De Opdrachtgever is verplicht die zaken en vervangende zaken conform instructies van Vidyme te gebruiken, (uitsluitend) door Vidyme te laten onderhouden en voor Vidyme toegankelijk te houden en aan Vidyme af te geven bij het einde van de diensten waarvoor die zaken en de vervangende zaken in gebruik zijn gegeven. De Opdrachtgever is verplicht door Vidyme aangeboden vervangende (elementen van) zaken conform instructies van Vidyme in gebruik te nemen.
10.9. Indien voor diensten van Vidyme op grond van de Overeenkomst door Vidyme software wordt verstrekt en/ of toegankelijk gemaakt, is de Opdrachtgever onverminderd artikel 14 verplicht door Vidyme aangeboden vervangende software conform de instructies van Vidyme in gebruik te nemen.
10.10. Indien Vidyme op verzoek of met voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de Overeenkomst vallende diensten heeft verleend, is de Opdrachtgever aan Vidyme een op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd. Vidyme is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de Overeenkomst vallende diensten te verlenen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Overeenkomst tot stand komt.

Artikel 11 – Levering en afname van verkochte zaken

11.1. Onverminderd artikel 3.1 zijn door Vidyme verkochte zaken voor risico van de Opdrachtgever met ingang van de verschaffing van het bezit aan (een hulppersoon van) de Opdrachtgever respectievelijk met ingang van het verzuim van de Opdrachtgever het bezit van door Vidyme verkochte zaken aan te nemen.
11.2. De Opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van door Vidyme verkochte zaken bij de (af)levering te controleren en Vidyme bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door Vidyme geleverde zaken in kennis te stellen. Door Vidyme verkochte zaken, die de Opdrachtgever of een hulppersoon van de Opdrachtgever 7 kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan derden heeft geleverd, worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden.
11.3. Vidyme is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de Opdrachtgever aan Vidyme geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de Opdrachtgever geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Vidyme van de reden van het retourneren. Door de Opdrachtgever is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat Vidyme de Opdrachtgever voor die zaken heeft gecrediteerd. Indien Vidyme geretourneerde zaken niet aanneemt, is de Opdrachtgever verplicht door Vidyme in verband met de geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Vidyme te vergoeden.
11.4. Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal Vidyme aan de Opdrachtgever verkochte zaken (laten) installeren.
11.5. Indien installatie door Vidyme is overeengekomen, is de Opdrachtgever verplicht vóór de (af)levering van verkochte zaken een voor de installatie geschikte plaats en voor het functioneren van de zaken vereiste voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) ter beschikking te stellen.
11.6. Indien Vidyme door derden tot stand gebrachte en/of van derden betrokken zaken aan de Opdrachtgever verkoopt, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die zaken de voorwaarden van de producent respectievelijk de toeleverancier van de zaken naast en met voorrang voor de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden).
11.7. Gedurende gebruik van door Vidyme verkochte zaken voor diensten van Vidyme zijn die zaken niet vatbaar voor overdracht en is de Opdrachtgever niet gerechtigd die zaken te verkopen, te verhuren, aan derden beschikbaar te stellen, voor derden toegankelijk te maken en/of ten behoeve van derden te gebruiken.

Ontwikkeling, gebruik en onderhoud van software

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling, gebruik en onderhoud van software” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” en het hoofdstuk “Dienstverlening en verkoop van zaken” van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst strekt tot ontwikkeling van software door Vidyme en/of verstrekking van en/of verlening van toegang tot software door Vidyme voor gebruik door de Opdrachtgever.

Artikel 12 – Algemeen

12.1. Vidyme is verplicht software te leveren respectievelijk te verstrekken die beantwoordt aan de met de Overeenkomst bepaalde specificaties. Indien geen beveiliging van de software is overeengekomen, houdt de Overeenkomst geen verplichting van Vidyme tot beveiliging van de software in.
12.2. Indien Vidyme door derden tot stand gebrachte en/of van derden betrokken software verstrekt en/of toegankelijk maakt, gelden ten aanzien van die software de voorwaarden van de producent respectievelijk de toeleverancier van de software naast en met voorrang voor de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden).

Artikel 13 – Ontwikkeling van software

13.1. Vidyme is verplicht op grond van de Overeenkomst te ontwikkelen software naar beste kunnen en met zorg te ontwikkelen op basis van door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de Opdrachtgever instaat en aan de hand van bij het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk vastgelegde functionele specificaties.
13.2. Vidyme heeft het recht, maar is niet verplicht de juistheid, volledigheid en consistentie van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en functionele specificaties te onderzoeken en heeft het recht de ontwikkeling van de software op te schorten, totdat de Opdrachtgever door Vidyme geconstateerde onvolkomenheden heeft hersteld.
13.3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot (afgifte of kennisneming van) de broncode en/of technische documentatie van op grond van de Overeenkomst ontwikkelde software.

Artikel 14 – Gebruik van software

14.1. Onverminderd artikel 4 heeft de Opdrachtgever het niet exclusieve recht op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte en/of toegankelijke software in een voor een verwerkingseenheid leesbare vorm uitsluitend tijdens de duur en met inachtneming van de Overeenkomst te gebruiken. Indien installatie van de software op verwerkingseenheden van de Opdrachtgever is overeengekomen, is de Opdrachtgever verplicht die verwerkingseenheden voor Vidyme toegankelijk te houden en niet zonder toestemming van Vidyme te verplaatsen. Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever omvat uitsluitend het recht de functionaliteiten toe te passen en omvat in ieder geval niet het recht software openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen en/ of te deïnstalleren.
14.2. Het gebruiksrecht ten aanzien van op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte en/of toegankelijke software is niet vatbaar voor overdracht. De Opdrachtgever is noch gerechtigd (dragers van) de software en daarin vervatte informatie te wijzigen, te verkopen, te verhuren, te kopiëren, aan derden in gebruik te geven, voor derden toegankelijk te maken en/of door derden te laten onderhouden, noch gerechtigd op (dragers van) de software beperkte rechten te vestigen.
14.3. Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever gerechtigd is op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte en/of toegankelijke software aan derden in gebruik te geven, is de Opdrachtgever uitsluitend bevoegd de software binnen de grenzen van het gebruiksrecht van de Opdrachtgever en met inachtneming van de rechten en belangen van Vidyme in gebruik te geven, met toepassing van schriftelijk vastgelegde voorwaarden. De Opdrachtgever is verplicht Vidyme te vrijwaren van vorderingen van derden, die op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte en/of toegankelijke software gebruiken, alle uit die vorderingen voortvloeiende verplichtingen van Vidyme als haar eigen verplichtingen na te komen en uit die vorderingen voortvloeiende schade volledig aan Vidyme vergoeden.
14.4. De Opdrachtgever is verplicht door Vidyme aangeboden vervangende software conform instructies van Vidyme in gebruik te nemen indien gebruik van de vervangende software noodzakelijk is voor gebruik van de software volgens de Overeenkomst.
14.5. De Opdrachtgever is verplicht bij het einde van het gebruiksrecht alle dragers van de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, verstrekte en/of toegankelijke software en daarin vervatte informatie aan Vidyme af te geven, althans die software en daarin vervatte informatie van dragers van de Opdrachtgever te verwijderen zonder een kopie ervan te houden.

Artikel 15 – Onderhoud van software

15.1. Indien geen onderhoud van de software is overeengekomen, houdt de Overeenkomst geen verplichting van Vidyme in de software te onderhouden. Vidyme is niet verplicht een tot onderhoud van de software strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.
15.2. Indien onderhoud van de software noodzakelijk is voor gebruik van de software volgens de Overeenkomst is de Opdrachtgever op verzoek van Vidyme verplicht de software door Vidyme te laten onderhouden.
Utrecht, 1 januari 2018